Doelstelling en Convenant

Doelstelling dorpsbelang

Het Dorpsbelang Zuid-Beijerland is een door de gemeente in het leven geroepen Meedenkgroep (MDG), die zich inzet voor de belangen van het dorp Zuid-Beijerland en zijn bewoners binnen de grotere gemeente Korendijk.

Convenant

tussen College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk en het Dorpsbelang Zuid-Beijerland te Zuid-Beijerland.

De ondergetekenden:

 • De gemeente Korendijk, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door de heer S. Stoop in zijn hoedanigheid van burgemeester ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2015, hierna te noemen: ‘de gemeente Korendijk’

en

 • het Dorpsbelang Zuid-Beijerland vertegenwoordigd door de voorzitter de heer C.L. Lagendijk en secretaris mevrouw W.M. Spaan, hierna te noemen: ‘het Dorpsbelang’,

Overwegende dat de gemeente Korendijk er naar streeft:

 • De communicatie met haar burgers te verbeteren;
 • Haar burgers te betrekken bij elk gemeentelijk beleid dat raakvlakken heeft met het algemeen belang van het dorp Zuid-Beijerland en zijn buitengebied, inclusief Nieuwendijk en Tiengemeten;
 • Haar burgers instrumenten te verschaffen om als meedenkgroep te functioneren voor het beleid over onderwerpen die het algemeen belang van Zuid-Beijerland betreffen;
 • Burgers directer te betrekken en medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun fysieke en sociale woon- of leefomgeving.

Komen overeen daartoe het volgende convenant op te stellen:

Artikel 1

 1. Het gemeentebestuur erkent het Dorpsbelang Zuid-Beijerland als officiële gesprekspartner en onderkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking met de vertegenwoordigers van deze kern.
 2. De rol van het Dorpsbelang is deelname aan het maatschappelijk debat om op deze wijze de leefbaarheid van het dorp onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur.
 3. Het college van B&W overlegt tenminste twee maal per jaar met vertegenwoordigers van het Dorpsbelang.

Artikel 2

 1. Het Dorpsbelang heeft het recht om gevraagd en ongevraagd inbreng te hebben bij al het gemeentelijk beleid – zowel in de voorbereidende als de uitvoerende fase – dat raakvlakken heeft met het algemeen belang van Zuid-Beijerland.
 2. Het Dorpsbelang stelt een huishoudelijk reglement op dat het intern functioneren van de dorpsvertegenwoordiging regelt en waarin in ieder geval wordt aangegeven op welke wijze de communicatie met de inwoners wordt onderhouden, hoe de vertegenwoordiging wordt gevormd en de vergaderingen worden gehouden en hoe de plenaire vergaderingen met de inwoners worden georganiseerd.
 3. Het Dorpsbelang vergadert minimaal twee maal per jaar.
 4. De plenaire vergaderingen zijn openbaar; inwoners van het dorp hebben spreekrecht.

Artikel 3

 1. Het Dorpsbelang streeft er naar zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de inwoners van Zuid-Beijerland en het bijbehorende buitengebied.
 2. Het Dorpsbelang zorgt steeds voor goede terugkoppeling naar de inwoners.
 3. Het Dorpsbelang stelt een meerjarenplan op waarin de aandachtsgebieden en de te bereiken doelen worden omschreven.
 4. Zowel het gemeentebestuur als het Dorpsbelang houden redelijke termijnen in acht bij het beantwoorden van elkaars correspondentie en verzoeken, tenzij dit anders overeengekomen wordt.
 5. Het Dorpsbelang legt eenmaal per jaar verantwoording af door middel van een jaarverslag en een financieel verslag, die gepubliceerd worden op de website.

Artikel 4

 1. Het gemeentebestuur betrekt het Dorpsbelang actief bij voorbereiding en uitvoering van beleid dat raakvlakken heeft met het algemeen belang van het dorp Zuid-Beijerland en het bijbehorende buitengebied.
 2. Het gemeentebestuur verstrekt te allen tijde de nodige informatie.
 3. Het Dorpsbelang wordt voor informatieavonden en presentaties van projectplannen die hun gebied betreffen uitgenodigd.
 4. Indien het gemeentebestuur een besluit neemt dat afwijkt van het advies van het Dorpsbelang, wordt dat gedaan onder opgaaf van redenen.
 5. De beleidsmedewerker burgerparticipatie is het eerste aanspreekpunt voor het Dorpsbelang.
 6. Het Dorpsbelang wijst ook een vaste contactpersoon aan voor de gemeente.

Artikel 5

 1. Het convenant treedt in werking op 29 september 2015 en wordt na drie jaar geëvalueerd.
 2. Bij gebleken noodzaak en na wederzijds goedvinden is tussentijdse aanpassing van het convenant mogelijk n.a.v. een tussentijds evaluatiegesprek.
 3. Partijen kunnen na evaluatie van de driejaarlijkse periode besluiten al dan niet tot voortzetting van het convenant over te gaan.

Artikel 6

 1. Het convenant wordt beschouwd als een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en het Dorpsbelang, waarin elkaars rechten, plichten en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het staat het Dorpsbelang vrij meer en/of andere activiteiten te ondernemen, mits deze niet strijdig zijn met het convenant. De uitleg van dit convenant wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid die het gemeentebestuur en het Dorpsbelang jegens elkaar in acht behoren te nemen.

Zie hier voor een ondertekende versie van het Convenant: Convenant Dorpsbelang ondertekend 29-9-15